Fiber - Norra/Östra Skövde

Dokument,Nät


Här finns några dokument samlade som kan vara bra att känna till.

Syfte med dokumenten är att man själv kan bilda sej en uppfattning om bredbandsmarknaden av idag.

Rapport beställd av regering från PTS 2015
Här framgår det att Zitius numera har ambitionen att ta över alla små fibernät från byalag, m.m. I samband med att Telia köpte upp Zitius 2013 och samtidigt tog Skanova ( ett Telia bolag ) bort alla produkter för transmission till byalag. Detta fick till följd att i princip bara Zitius kan leverera till många områden. En viss vaksamhet rekommenderas därför med avtalsfrågor rörande Zitius.

Bahnhof
Många känner till Bahnhofs varumärke gällande integritet och som tjänsteleverantör, men få vet om deras roll som KO. Man prioriterar inte heller trafik beroende på web tjänst, alla har lika villkor i deras nät, förutom telefoni som måste prioriteras i alla led. En PPT presentation finns därför här. Bahnhof har som regel ett mycket gott renomé och mycket god kundnöjdhet.

Telia
En styrka med Telia är att det ofta inte är många routerhopp mellan närliggande områden, vidare är det ett stabil och ofta välfungerade nät ur ett tekniskt perspektiv. Deras affärsmodel skiljer sej en del från andra operatörer, framförallt genom strategiska beslut via förvärv, nedläggning av produkter, allt med syfte att kringgå marginalklämning genom gruppavtal. Det är i första hand 4 Telia bolag man kommer i kontakt med som fiberförening, Zitius, Telia, Skanova, Qmarket. Var och en har sin roll med att skapa bra kassaflöden mot Sthlm inom koncernen. Qmarket är Telias öppna kanal för olika tjänsteleverantörer, men är i praktiken stängd då man tecknar gruppavtal med ca 50% lägre kostnad via Telia. Skanova har stängt ned alla produkter för kunna nå andra leverantörer än inom Telia koncernen. Motsvarande gruppavtal med andra operatörer hindras effekivt med höga kostnader för transmission via Skanova. Man kan därför hävda att Qmarket är marginaliserad och dess syfte är att hindra stämning från andra operatörer om otillbörlig marknadsdominans med hänvisning till Qmarket.

Telenor
I samband med att Telenor köpte upp Bredbansbolaget gjordes en förstärkning av backbone nätet och när OpenNet i Skövde förvärvades av Telenor bytes all aktiv utrustning ut. Därför är det ett mycket välfungerande nät med få driftsstörningar och ligger gott och väl på 99.9% tillgänglighet. Telenor gillar varumärken och har idag över 50 st!, och vill leverera på samma sätt som Zitus men har inte samma fördel som Telia med att fiber till telestation redan finns på plats. En intressant observation är att Telias tjänster inte kan väljas i Skövde stadsnät, då Telia vägrar att leverera, men det går alldeles utmärkt att leverera i Stockholm, via samma bolag OpenUniverse (Telenors varumärke) när Telenor är KO. Tror det har att göra med mängden anslutningar som en förening/stadsnät har, kanske Telias intresse att leverera går vid någon magiskt gräns om ett par tusen abbonenter.

Skövde
Telenor har köpt in sej i Skövde stadsnät via företagsförvärv vilket kanske inte var den ursprungliga tanken från Skövde kommun. Det vore därför bättre att Skövde stadsnät enbart tillhandahåller fiber och låter marknaden konkurrera på lika villkor inför olika intressenter (KO), kunder. I annat fall uppstår en monopolsituation som många inte önskar. Ta t.ex Stokab som förebild, är verksam i Stockholm och tillhandahåller fiber till alla på lika villkor. Är ett kommunalägt bolag av Stockholm stad.

Fibertjänst, Ip-Only
Gemensamt nämnare för dessa aktörer är att man ej sjäv blir delägare i nätet och därmed har svårt att påverka priser i framtiden. IP-Only har ett riskkapitalbolag bakom sej och ägarna bakom dessa bolag vill ha så bra avkastning som det bara går att få på sitt kapital. I Fibertjänsts avtal framgår det att det är i första hand ett Telia tjänst som erbjuds via Zitius samt att nätet kommer att avyttras till Telia/Skanova utan förbehåll. Om man inte bryr sej så mycket om framtida kostnader spelar det inte så stor roll vad man väljer. Är man ute efter låga priser bör man överväga att gå med i stadsnätet eller en förening/bolag där man själv blir delägare i nätet. Var därför noga med inför beslut om vilken aktör man ska ge sitt förtroende.

Affärsmodell
Den affärsmodel som numera vuxit fram och som villkoras i glesbyggds stödet förefaller att inte ta till vara abonnenternas intresse med avsende på fördelaktiga priser. Man väger in alla möjliga parametrar som inte har med saken att göra och utelämnar "värdegrunds begreppet" som idag diskuteras flitigt, inte minst inom skolvärlden. Man kan därför ana att stödet är anpassat till Telia då staten är en stor ägare, man kan också ifrågasätta om det är rättvist mot både abbonent och tjänsteleverantör att närmare hälften av fakturerat belopp ska gå till access och Kommunikations operatör (KO) varje månad. Därför bör man som nätägare, om ambitionen är att hålla låga priser undersöka möjligheten att själv leverera tjänst i sitt lokala nät eller tillhandahålla svartfiber som man byggt och finnansierat. Grossistpriset idag för 1Gbit och räcker till flera hundra abonnenter kostar runt 3000:-/månad. Nät som angränsar till varandra bör därför ha rikligt med fiberpar mellan sej för att kunna erbjuda svart fiber som tjänst på marknaden över större områden. Det allra viktigaste är att inte förhandla bort möjligheten att själv kunna bestämma över sitt nät under avtalstiden. Och att inte avyttra nätet till någon stor aktör med stora avkastningskrav, då är risken stor att man hamnar i samma sits som med el-nätet där koncessionsrätten ger monopolställning för eldistribution och man kan höja pris besinningslöst, långt över konsumentprisindex år efter år.

Avvikande affärsmodell
Det finns en fiberförening som skiljer sej från övriga genom att det bedrivs som aktiebolag, Skövde Fiber AB där alla fastighetsägare äger en aktie var och är knuten till varje fastighet. Här har man varit försiktig med långa bundna avtalstider, samt att man har som krav att ha rätt med att köra egen trafik i sitt nät. Varje fastighet får två fiber. Har inte funnit det hos någon annan, och är förmodligen ganska unikt. Även Väring sydost inför normal standard med två fiber inför kommande utbyggnad. ( Updaterad 160524 )

Samarbete avgörande
För att lyckas på ett bra sätt med att skapa förutsättningar för lyckade avtal är ett samarbete nödvändigt. Om man kan agera tillsammans med upphandling, inköp av matrial, bidrar det till att sänka både inköps och löpande kostnader. Byta fiberpar med varandra för att kunna erbjuda svarfiber som tjänst t.ex. Gemensam kabelutsättning, underhåll av nätet, m.m., listan kan göras lång.

Sammanfattnigsvis:
Samarbeta det gynnar alla lokala parter!.

Några fiberföreningar runt Skövde: Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk föreningVäring sydost fiber ekonomisk föreningGreby Götlunda fiberföreningSkövde Fiber AB 

Några multimiljard aktörer runt Skövde: Telnor (OpenUnivers) Telia (Zitius,QMarket)